Menu Sluiten

Soorten bodemonderzoeken

Wij begeleiden u bij bodemonderzoeken zoals:

ARVO (Amsterdamse Richtlijn voor Verkennend Onderzoek)
De ARVO is een uitbreiding op het standaard verkennend onderzoek, de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied locatie Amsterdam (voorheen DMB Amsterdam) heeft deze aanvulling gemaakt op basis van jaren ervaring met bodemonderzoek in stedelijk gebied.

Asfaltonderzoek (CROW210)
Bij reconstructie van wegen kan het voorkomen dat men met asfalt te maken kan krijgen. Indien dit het geval is zal de teerhoudendheid van het asfalt moeten worden bepaald. Het gehalte aan teer is namelijk bepalend voor de verwerkingswijze van het asfalt. Niet elke acceptant mag namelijk teerhoudend asfalt verwerken.

Historisch onderzoek (NEN 5725)
Voorafgaand aan een milieuhygiënisch bodemonderzoek vindt er altijd een historisch onderzoek plaats. Het doel van het historisch onderzoek is om na te gaan of er een verdenking is van een mogelijk bodemverontreiniging. En zo ja voor welke parameters dit geldt.

Nader bodemonderzoek (NTA 5755)
Indien sprake is van een bodemverontreiniging kan nader bodemonderzoek nodig zijn om de omvang en de spoedeisendheid van een eventuele sanering in te kunnen schatten. De onderzoeksmethodiek staat beschreven in de NTA 5755.

Partijkeuring (AP04)
Voor de toepassing van grond in een terrein is het Besluit Bodem Kwaliteit van toepassing. Dit besluit schrijft o.a. voor dat de kwaliteit van de toe te passen grond kan worden bepaald middels een partijkeuring conform AP04.

Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740)
Bij een verkennend bodemonderzoek wordt op basis van de resultaten van het vooronderzoek een onderzoeksstrategie bepaald. Het onderzoeksstrategie beschrijft de veldwerkzaamheden het laboratoriumonderzoek. Op basis van de resultaten uit het veldwerk en het laboratoriumonderzoek wordt een rapportage opgesteld.

Verkennend en nader onderzoek asbest in bodem (NEN5707) en verhardingsmateriaal (NEN5798)
Voor onderzoek naar asbest in bodem of verhardingsmateriaal zijn twee separate normen opgesteld. De onderzoeksstrategie is eveneens afhankelijk van de resultaten uit een vooronderzoek.